flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Огляд даних про стан здійснення правосуддя Апеляційним судом Тернопільської області у 2017 році

Огляд даних

про стан здійснення правосуддя

апеляційним судом Тернопільської області

у 2017 році

         Упродовж  2016-2017 років в апеляційному суді Тернопільської області знаходилось на розгляді майже 13 тисяч справ і матеріалів. Дані судової статистики свідчать про значне збільшення загального обсягу надходження справ і матеріалів до суду. Однак, прослідковується подальше скорочення кількості справ за апеляційними скаргами на вироки, постанови та ухвали місцевих загальних судів та кількість апеляційних скарг у цивільних справах. Так, у 2017 році до апеляційного суду Тернопільської області надійшло на 27,4  відсотка апеляційних скарг на вироки, ухвали та постанови менше, ніж у 2016 році. Також на 1,9 відсотка менше у порівнянні з 2016 роком надійшло  апеляційних скарг у цивільних справах.

         Структурно і динамічно обсяг надходження справ і матеріалів у 2016-2017 роках за видами судочинства представлено у таблиці 1.

                                                                                                       Таблиця 1

Надходження справ і матеріалів до апеляційного суду Тернопільської області у 2016-2017 р.р.

Справи і матеріали

Надійшло справ і матеріалів

2016

Питома вага,%

2017

Питома вага,%

Темпи приросту (+/-)

Апеляційна інстанція

Кримінального судочинства

3576

69,0

5188

74,0

45,1

Цивільного судочинства

1452

27,9

1425

20,3

-1,9

Адміністративні правопорушення

162

3,1

396

5,7

144

 

Усього

5190

100

7009

100,0

35,0

 

         Як свідчать дані таблиці 1 у 2017 році серед справ і матеріалів, які надійшли до апеляційного суду Тернопільської області, переважають справи та матеріали кримінального судочинства та складають 74 %.

         Штатна чисельність суддів апеляційного суду Тернопільської області суттєво змінилась ( у 2016 році – 47 суддів, у 2017 році -  30 суддів). Середньомісячне  надходження розраховується на всю штатну чисельність суддів, а за умови наявності вакансій, фактичне навантаження є більшим.

         Зміни щодо середньомісячного надходження на одного суддю за штатом в 2016-2017 роках проілюстровано в таблиці 2.

Середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю

Штатна чисельність суддів

Середньомісячне надходження справ на одного суддю

Темпи приросту(+/-)

Фактична кількість суддів станом на 31 грудня

Середньомісячне надходження справ на одного суддю

Темпи приросту(+/-)

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

47

30

10,0

21,2

112

26

22

18,1

29,0

60,2

 

         Щомісячно в середньому кожен суддя апеляційного суду Тернопільської області з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення отримував на розгляд по 29,0[18.1] справ та матеріалів.

         У таблиці 3 представлені дані щодо строків провадження, питомої ваги  розглянутих справ від справ, що надійшли у звітному періоді ( темпи провадження), а також кількість справ розглянутих одним суддею.

                                                                                                       Таблиця 3

Якісні показники здійснення судочинства у 2017 році

 

Строки провадження ( днів)

 

Темпи провадження,%

Кількість розглянутих справ і матеріалів одним суддею ( за штатом)

13

99,8

233

 

         Строки провадження - це відношення показує наскільки часто за звітний період система чи суд розглядають визначений обсяг справ чи скільки часу необхідно в певній категорії справ для завершення цього обсягу. Інформація щодо питомої ваги розглянутих справ від справ, що надійшли у звітному періоді ( темпи провадження). Ці дані є частиною низки показників, які за рекомендаціями експертів комісії з ефективності правосуддя Ради Європи, необхідно визначати як параметри продуктивності роботи суду.

         Загалом, упродовж 2017 року судом апеляційної інстанції Тернопільської області розглянуто 6992 [5198] справ і матеріалів (96,9 відсотків від загальної кількості, що знаходились на розгляді в суді, у 2016 році – 96,1 %). Незважаючи на кадровий дефіцит суддів, який утворився протягом 2016-2017 р.р., суддями розглянуто  99,7 відсотків справ, що надійшли на розгляд упродовж 2017 року. Дані, наведені в таблиці 4, свідчать про питому вагу розглянутих справ і матеріалів за видами судочинства від загальної їх кількості, що перебували в провадженні суду.

                                                                                                       Таблиця 4

Розгляд апеляційним судом Тернопільської області справ і матеріалів у 2016-2017 рр.

 

Справи і матеріали

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Питома вага розглянутих справ,%

2016

2017

Темпи приросту(+/-)

2016

2017

Темпи приросту(+/-)

2016

2017

Темпи приросту(+/-)

Кримінального судочинства

3625

5239

44,5

3572

5191

45,3

98,5

99,1

0,6

Цивільного судочинства

1621

1569

-3,2

1478

1409

-4,7

91,2

89,8

-1,5

Про адміністративне правопорушення

162

410

153

148

392

164,9

91,4

95,6

4,6

Усього

5408

7218

33,5

5198

6992

34,5

96,1

96,9

0,8

 

         Упродовж останніх років справи кримінального судочинства, що надходять  до апеляційного суду Тернопільської області займають перше місце у структурі справ та матеріалів. Судді продовжують переглядати в апеляційному провадженні кримінальні справи та матеріали кримінального провадження, застосовуючи норми Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року (далі – КПК України,1960) та Кримінального процесуального кодексу України 2012 року ( далі – КПК України, 2012).

         Протягом 2017 року в апеляційному суді Тернопільської області перебувало в провадженні 340 [451] кримінальних справ (проваджень). Загальні показники про розгляд кримінальних справ (проваджень) представлено в таблиці  5. Слід зазначити, що кількість кримінальних справ, які розглядаються в порядку КПК України, 1960, є незначною і становить 3,5  відсотка від загальної кількості справ кримінального судочинства.

                                                                                                       Таблиця 5

Розгляд апеляційним судом Тернопільської області апеляційних скарг у кримінальних справах (провадженнях)

 

Найменування показника

 

КПК України(1960)

 

КПК України ( 2012)

Усього кримінальних справ( проваджень)

2016

2017

Темпи приросту(+/-)

2016

2017

Темпи приросту(+/-)

2016

2017

Темпи приросту(+/-)

Перебувало в провадженні

17

12

-29,4

434

328

-24,4

451

340

-24,6

Провадження в яких закінчено

13

11

-15,4

391

288

-26,3

404

299

-26,0

Питома вага від справ,що перебували у провадженні,%

76,5

91,7

19,9

90,1

87,8

-2,6

89,6

87,9

-1,9

Не розглянуто справ( проваджень)на кінець звітного періоду

4

1

-75

43

40

-7,0

47

41

-12,8

Питома вага від справ,що перебували у провадженні,%

23,5

8,3

-64,7

9,9

12,2

23,2

10,4

12,1

16,3

 

         Якість розгляду місцевими загальними судами в звітному періоді кримінальних справ (проваджень) з постановленням вироку в порівнянні з аналогічним періодом  минулого року практично не змінилась. Так, у  2017 році скасовано та змінено  99  вироків щодо  112  осіб, що становить   58,3   відсотків від загального числа засуджених і виправданих, щодо яких переглядались вироки за апеляціями. У   2016 року було скасовано та змінено 133 вироки щодо 171 особи ( 58,8 %). Найбільший показник скасованих та змінених вироків у  Тернопільському міськрайонному суді –  39 вироків відносно 41 особи ( 39,4 % від кількості усіх скасованих та змінених вироків).

         Дані, представлені у таблиці 6, ілюструють показники щодо питомої ваги та динаміки загального числа засуджених та виправданих осіб,вироки щодо яких переглядались за апеляційними скаргами.

                                                                                                       Таблиця 6

Структура  видів кримінальних злочинів

 

Види злочинів

 

2016

 

2017

Темпи приросту(+/-)

Кількість засуджених та виправданих осіб, щодо яких переглядались вироки у апеляційному порядку(усього)

291

192

-34,0

Питома вага,% у тому числі

100

100

 

Злочини проти власності

40,9

37,5

-8,3

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів,психотропних речовин,їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

6,5

5,8

-10,8

Злочини проти життя та здоров’я особи

18,2

18,8

3,3

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

7,6

10,4

36,8

Злочини проти громадської безпеки

-

3,1

-

Злочини проти виборчих,трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

0,7

1,0

42,9

Злочини проти громадського порядку і моральності

7,9

7,8

-1,3

Злочини проти правосуддя

2,1

1,0

-52,4

Злочини у сфері господарської діяльності

0,7

1,0

42,9

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності,пов’язаної з наданням публічних послуг

7,2

5,8

-19,4

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

2,4

2,1

-12,5

Злочини у сфері охорони державної таємниці,недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

0,7

-

-

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби(військові злочини)

1,0

-

-

Інші злочини

4,1

5,7

39,0

        

         У  2017 році в апеляційному суді Тернопільської області перебувало на розгляді  307 апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів. Розглянуто 301  апеляційну скаргу, у тому числі переглянуто по суті 275 та задоволено  74  або 26,9 % . За аналогічний звітний період минулого року перебувало на розгляді 205 апеляційних скарг. З них переглянуто по суті 153 та задоволено 62 або 40,5%. Таким чином, спостерігається тенденція до значного збільшення кількості апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів. Також заслуговує на увагу те, що найбільша частка апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів , які розглянуті по суті, це ухвали , які виносились Тернопільським міськрайонним судом ( 74,9 %).

         Також протягом звітного періоду до апеляційного суду надійшло 368 клопотань ( подань) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції( у  2016 - 290) та винесено  4218 ухвал про надання дозволу на проведення негласної слідчої ( розшукової ) дії ( у   2016 році - 2656).

         Упродовж останніх років кількість справ цивільного судочинства, які надходять до апеляційного суду Тернопільської області поступово зменшується. У таблиці 7 проілюстровано зміни у структурі проваджень у справах щодо перегляду судових рішень за апеляційними скаргами.

                                                                                                       Таблиця 7

Провадження у справах щодо перегляду судових рішень за апеляційними скаргами

 

Апеляційні скарги на

Знаходилось на розгляді справ

Розглянуто

 

2016

 

2017

Темпи приросту(+/-)

 

2016

Питома вага*

 

2017

Питома вага*

Рішення

1155

950

-17,7

1053

91,2

836

88,0

Питома вага

72,6

61,1

-15,8

72,5

X

59,8

X

Ухвали

437

603

37,9

399

91,3

560

92,9

Питома вага

27,4

38,8

41,6

27,5

X

40,0

X

Судові накази

-

3

-

-

-

3

100

Питома вага

-

0,1

-

-

-

0,2

X

УСЬОГО

1592

1556

-2,3

1452

91.2

1399

89.9

*- % від кількості справ,що знаходились на розгляді.

         Як видно з наведеної таблиці, серед апеляційних скарг переважають скарги на рішення в цивільних справах(61,1[72.6]%), хоча в порівнянні з минулим звітним періодом їх кількість зменшилась. Натомість зросла кількість апеляційних скарг на ухвали, які винесені суддями місцевих судів Тернопільської області .

         За наслідками розгляду апеляційних скарг залишено без змін  470    рішення, 163   ухвал судів першої інстанції та 1 судовий наказ, що становить  58,1  відсотка від загальної кількості переглянутих рішень і ухвал.(  1092  )

         Кількість рішень місцевих загальних судів, скасованих або змінених в апеляційному порядку упродовж звітного періоду склала  275 , або 36,9 %    від загальної кількості рішень, які переглядались в апеляційному порядку. За аналогічний період минулого року ця кількість становила 375 рішень або  40,7 % .

         Серед загальної кількості справ, рішення у яких скасовано (233 ) , у  207 справах ( 88,8 %) ухвалені нові рішення по суті позовних вимог.

         Кількість  ухвал місцевих загальних судів, скасованих або змінених в апеляційному порядку упродовж звітного періоду, склала 182 або 52,8 % від загальної кількості ухвал, які переглядались в апеляційному порядку. У  2016 році цей показник становив 162 ухвали або 54,5 %.

         В апеляційному провадженні було переглянуто по суті  732 рішення місцевих судів ( позовне провадження). Інформацію про перегляд рішень за категоріями представлено в таблиці 8.

                                                                                                       Таблиця 8

Розгляд апеляційних скарг на рішення місцевих судів ( за категоріями справ) у 2017 році

 

Категорії справ

Розглянуто

Усього розглянуто

Питома вага%**

Залишено рішення без змін

Питома вага%*

Скасовано рішення

Питома вага%*

Змінено рішення

Питома вага%*

Спори про право власності та інші речові права

30

4,1

16

53,3

13

43,3

1

3,4

Спори,що виникають із договорів

266

36,3

156

58,6

91

34,2

19

7,2

Спори про не договірні зобов’язання

115

15,7

98

85,2

14

12,2

3

2,6

Спори про спадкове право

45

6,1

24

53,3

19

42,2

2

4,4

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб

9

1,2

8

88,8

-

-

1

11,2

Спори,що виникають із житлових правовідносин

39

5,3

19

48,7

17

43,6

3

7,7

Спори,що виникають із земельних правовідносин

46

6,3

26

56,5

17

36,9

3

6,5

Спори,що виникають із сімейних правовідносин

94

12,8

63

67,0

24

25,5

7

7,4

Спори,що виникають із трудових правовідносин

55

7,5

34

61,8

19

34,5

2

3,6

Спори,пов’язані із застосуванням Закону України»Про захист прав споживачів»

6

0,8

3

50,0

3

50,0

-

-

Звільнення майна з-під арешту

6

0,8

4

66,6

2

33,4

-

-

Інші справи позовного провадження

21

2,9

15

71,4

5

23,8

1

4,8

Справи позовного провадження (усього)

732

100

466

63,7

224

30,6

42

5,7

*Від кількості справ певної категорії

**Від справ позовного провадження (усього)

                Серед апеляційних скарг на рішення місцевих судів, переважають справи, що виникають з договорів (36,3[39,6]%).

         Кількість справ окремого провадження, які переглянуті апеляційною інстанцією у   2017 році становить 13 та в порівнянні з минулим звітним періодом збільшилась на 85,7 %.

         За перегляд судових рішень у апеляційному порядку у  2017 році сторонами добровільно сплачено судовий збір на суму 1313758  грн. ( у попередньому аналогічному звітному періоді на суму 1441846  грн.)

         В апеляційному провадженні у   2017 році переглянуто по суті 338 постанов у справах про адміністративні правопорушення, що на 177 відсотка  більше у порівнянні з  минулим звітним періодом (122). Cкасовано та змінено 133 постанови, що становить 39,3% від загальної кількості справ, переглянутих по суті. У   2016 році  скасовано та змінено 83 постанови або 68 %. Тож, виходячи з показників, можна зробити висновок, що у  2017 році  кількість скасованих та змінених постанов у справах про адміністративні правопорушення у процентному відношенні зменшилась. Переважну більшість справ, які переглядались в апеляційному порядку становлять справи про порушення Правил дорожнього руху  - 194 справи або 57,4  %.

         Кількість ухвалених рішень місцевих судів, скасованих та змінених в апеляційному порядку впродовж 2017 року, в порівнянні з 2017 роком, представлено в таблиці 9.

                                                                                                       Таблиця 9

Кількість судових рішень місцевих судів, скасованих та змінених в апеляційному порядку.

 

Справи і матеріали

Скасовано та змінено апеляційним судом вироків,рішень,постанов,ухвал місцевих судів

абс.

% питома вага

абс.

% питома вага

2016

2017

Кримінального судочинства

248

28,6

210

26,2

Цивільного судочинства

537

61,9

458

57,2

Про адміністративні правопорушення

83

9,5

133

16,6

Усього

868

100

801

100

 

                Отже, як свідчать показники таблиці 9 питома вага скасованих і змінених судових рішень кримінального та цивільного судочинства незначно скоротилась натомість зросла частка скасованих та змінених постанов про адміністративні правопорушення.

 

Головний спеціаліст

апеляційного суду

Тернопільської області                                                                                                                                                    Лушпак О.Б.