flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням зборів суддів                                                                                                                                                         Рішенням загальних зборів

апеляційного суду                                                                                                                                                                    працівників апарату апеляційного

Тернопільської області                                                                                                                                                           суду Тернопільської області

" 24 " жовтня 2016 року                                                                                                                                                          " 09 " грудня 2016 року

 

 

Правила внутрішнього службового розпорядку в апараті апеляційного суду Тернопільської області

 

I. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку в апараті апеляційного суду Тернопільської області (далі – Правила, апарат, суд) розроблені відповідно до вимог ст. 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про державну службу", Положення про апарат суду, Правил етичної поведінки державних службовців, Правил поведінки працівника суду, інших нормативно-правових актів.

2. Правила поширюються на працівників апарату (помічників суддів, державних службовців, службовців, (працівників, які виконують функції з обслуговування), робітників та є обов'язковими до виконання.

3. Правила визначають засади регулювання трудових відносин і запроваджуються з метою забезпечення якісного виконання завдань, покладених на апарат, вдосконалення організації праці та підвищення її ефективності, раціонального використання робочого часу, а також зміцнення трудової дисципліни.

4. Правила доводяться до відома працівників апарату під підпис та вивішуються на дошках оголошень у приміщеннях суду.

5. Службова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками апарату своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

6. Правила внутрішнього службового розпорядку в суді затверджуються загальними зборами працівників апарату за поданням керівника апарату та погоджуються зборами суддів апеляційного суду.

 

II. Загальні правила етичної поведінки в суді

1. Працівники апарату повинні дотримуватись вимог етичної поведінки, які закріплені у Правилах етичної поведінки державних службовців, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. № 65, Правилах поведінки працівника суду, затверджених рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 № 33.

2. Помічники суддів повинні також дотримуватись вимог "Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції" затвердженого рішенням Ради суддів України від 25.03.2011 № 14.

3. Працівники апарату у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

4. Працівники апарату повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

5. Працівники апарату під час виконання своїх посадових обов'язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

6. Працівники апарату (помічники суддів, державні службовці, службовці (працівники, які виконують функції з обслуговування) повинні дотримуватись Рекомендацій щодо зовнішнього вигляду (дрес-коду) державного службовця, які затверджені наказом Міністра Кабінету Міністрів України від 30.09.2010 №155.

 

 

III. Робочий час і час відпочинку працівників апарату

1. Враховуючи рішення зборів суддів апеляційного суду Тернопільської області від 24.10.2016 року про встановлення режиму роботи апеляційного суду Тернопільської області, тривалість робочого часу для працівників апарату становить 40 годин на тиждень.

2. У суді установлено п'ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця - по 8 годин, вихідні дні - субота і неділя.

3. Початок робочого дня з 8 год. 30 хвилин – протягом робочого тижня.

4. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 30 хвилин - з 13 год. до 13 год. 30 хвилин. Перерва не включається в робочий час, тому працівник апарату може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

5. Кінець робочого часу – о 17 год. протягом робочого тижня.

6. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

7. Працівникам апарату забороняється відволікатись від виконання посадових обов'язків.

8. Облік робочого часу у суді здійснюється у табелі робочого часу.

9. Вихід працівника апарату за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. У суді може вестися журнал реєстрації місцевих відряджень.

 

 

IV. Порядок повідомлення працівника апарату про свою відсутність

1. Працівник апарату повідомляє свого безпосереднього керівника про відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання працівниками апарату вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника апарату на робочому місці.

3. У разі ненадання працівником апарату доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім'я керівника апарату (заступника керівника апарату) щодо причин своєї відсутності.

 

 

V. Перебування працівника апарату в суді у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань працівник апарату може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника апарату не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Керівник апарату за потреби може залучати працівників апарату до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування працівників апарату після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом управління персоналом і затверджується керівником апарату.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник апарату, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника апарату, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом управління персоналом керівнику апарату для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення працівника апарату до роботи понад установлену тривалість робочого дня у суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) працівникам апарату надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників апарату.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

 

VI. Порядок доведення до відома працівників апарату нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників апарату шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника апарату (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

            2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників апарату шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті апеляційного суду.

 

 

VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Керівник апарату (заступник керівника апарату) зобов'язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником апарату покладені відповідні функції в суді.

2. Працівники апарату повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками апарату, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в апеляційному суді відповідає керівник апарату (заступник керівника апарату) та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов'язок.

 

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна працівником апарату

1. Працівник апарату зобов'язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно уповноваженій суб'єктом призначення у апараті особі. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою апарату, керівником відділу управління персоналом суду та працівником апарату, який звільняється.

Один примірник акта видається працівнику апарату, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника апарату.

 

 

IX. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення працівника апарату до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату.