flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про взаємодію апеляційного суду Тернопільської області зі ЗМІ

Це положення визначає особливості взаємодії апеляційного суду Тернопільської області із засобами масової інформації

Положення розроблено на підставі законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про захист суспільної моралі», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», «Про державну таємницю», «Про звернення громадян» а також підзаконних нормативно-правових актів, які врегульовують забезпечення взаємовідносин судів і ЗМІ.

І. Організація взаємодії апеляційного суду Тернопільської області зі ЗМІ

1.1. Всі документи щодо правової, інформаційної та організаційної взаємодії судів та ЗМІ мають відповідати чинному національному законодавству та міжнародним зобов'язанням України щодо забезпечення свободи преси і незалежності правосуддя, зокрема Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (набула чинності для України 11 вересня 1997 року).

1.2. Контактною особою для ЗМІ від апеляційного суду Тернопільської області виступає головний спеціаліст (прес-секретар) апеляційного суду Тернопільської області.

1.3. Інформація про цю особу (ПІБ) та контактні дані (телефон, адреса електронної пошти) розміщується на веб-сайті апеляційного суду Тернопільської області. Витяги з цього Положення доводяться до відома представників засобів масової інформації через розміщення на веб-сайті апеляційного суду Тернопільської області.

ІІ. Обов'язки журналістів

1.1. Представники ЗМІ (друкованих, електронних, радіо- і телекомпаній тощо), відвідуючи апеляційний суд Тернопільської області з метою виконання професійних обов'язків, мають бути обізнані:

* з необхідністю розуміння принципів діяльності органу судової влади і прояву поваги до суддів;

* з гарантіями кожної особи на повагу до приватності та з правовою відповідальністю журналіста за розголошення конфіденційної інформації (втручання в приватне життя);

* з поняттям презумпції невинуватості;

* з правом кожного на справедливий судовий розгляд його/її справи неупередженим судом;

* з правовими наслідками поширення недостовірної інформації.

2.2. Присутність працівників ЗМІ у приміщенні суду не повинна створювати незручностей для інших відвідувачів суду.

2.3. Присутність працівників ЗМІ у залі судового засідання під час розгляду справи не повинна відволікати суд та учасників процесу.

2.4. Непокора в залі суду чи ігнорування зауважень судді може кваліфікуватись як прояв неповаги до суду і стати підставою для примусового видалення із зали і накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або адмінарешту.

2.5. Фото-, відео- та телезйомка у загальних приміщеннях суду (вестибюлі, коридорах, сходах) та на території, прилеглій до будівлі суду, не дозволена.

2.6. Можливість фото-, відео- та телезйомки у залі суду під час судового процесу вирішується судом по кожній справі з урахуванням думки учасників процесу та інтересів правосуддя (з огляду на права неповнолітніх, потерпілих від злочину, потребу захисту свідків тощо). Оскільки судді не мають права коментувати справи, які перебувають у їхньому провадженні, журналісти для отримання інформації про суть конфлікту, його правову природу і можливі правові наслідки завершення справи можуть спілкуватися з адвокатами сторін, прокурором та експертами.

ІІІ. Доступ працівників ЗМІ до приміщення суду

3.1. Доступ працівників ЗМІ до приміщення суду та судових залів, де відкрито слухаються справи, відбувається на загальних підставах.

3.2. Працівники ЗМІ мають право на вхід до суду за пред´явленням редакційного посвідчення, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

3.3. Працівники ЗМІ не можуть бути обмежені в доступі до приміщення суду або його залів на тій підставі, що вони не є учасниками процесу, не мають відношення до конкретної справи, яка розглядається в суді.

3.4. Вилучення у працівників ЗМІ охороною суду або працівниками суду фотоапаратів, теле- та відеокамер вважається порушенням права власності та обмеженням доступу журналістів до суду для виконання професійних обов'язків. Проте охорона суду або працівник суду в разі порушень представником ЗМІ вимог п. 2.5 вправі вимагати припинення фото-, відео- та телезйомки.

ІV. Доступ журналістів на судові засідання

4.1. Загальні положення

4.1.1 Розгляд справ у суді відбувається відкрито, крім випадків, передбачених процесуальним законом.

4.1.2. Судове рішення оголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або тією мірою, що визнана судом необхідною: коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.

4.1.3 Журналісти, як і представники громадськості, мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні та на відкритому проголошенні судових рішень без попереднього дозволу (акредитації).

4.1.4 Розгляд справи у закритому засіданні допускається за мотивованою і оголошеною публічно ухвалою суду у випадках, передбачених процесуальним законом.

4.2. Кримінальний процес.

4.2.1. Розгляд справ у всіх судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної або іншої, захищеної законом таємниці.

4.2.2. Справи про статеві злочини, про злочини осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, а також для дотримання безпеки осіб, взятих під захист, оголошуються закритими на підставі мотивованої ухвали суду.

4.2.3. Розгляд справи може бути оголошений закритим для запобігання розголошенню відомостей про інтимні сторони життя осіб, які беруть участь у справі. У даному випадку суддя надає зважену оцінку обставинам справи, зокрема, оцінює ступінь суспільної потреби в закритті подібної інформації та мотивує своє рішення.

4.3. Цивільний процес

4.3.1. Розгляд справ проводиться відкрито.

4.3.2. Закритий судовий розгляд допускається у разі, якщо відкритий розгляд може привести до розголошення державної або іншої таємниці, яка охороняється законом.

4.3.3. Закритий судовий розгляд допускається також за обґрунтованими клопотаннями осіб, які беруть участь у справі, з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у справі, або відомостей, що принижують їх честь та гідність. У разі, коли крім прав особи, що охороняються відповідними процесуальними нормами, має місце суспільний інтерес щодо отримання інформації, суд надає оцінку цим обставинам і лише після цього приймає рішення.

4.3.4. Про розгляд справи в закритому судовому засіданні суд постановляє мотивовану ухвалу в нарадчій кімнаті, яка оголошується негайно.

  1. Порядок під час судового засідання

5.1. За порушення журналістом, як і іншими присутніми в судовому засіданні, порядку під час судового засідання або непідкорення ними розпорядженню головуючого, зазначені особи несуть відповідальність за частиною 1 статті

185 (3) Кодексу України про адміністративні право-порушення.

VІ. Інформаційні запити ЗМІ і журналістів

6.1. Загальні положення

6.1.1. Для надання громадськості інформації про діяльність апеляційного суду Тернопільської області журналісти та ЗМІ мають право звертатися до суду з інформаційним запитом. Під інформаційним запитом мається на увазі письмове звернення про надання інформації про діяльність апеляційного суду Тернопільської області та його посадових осіб.

6.1.2. У письмовому запиті повинно бути зазначено прізвище, ім´я та по-батькові запитувача, питання, яке його цікавить, та адреса, за якою він бажає отримати відповідь.

6.1.3. Журналісти можуть подавати запити в будь-якій формі. Рекомендований зразок письмового інформаційного запиту додається до цього Положення, розміщується на веб-сайті апеляційного суду Тернопільської області і може використовуватись журналістами.

6.1.4. Враховуючи стислі строки, у межах яких працюють журналісти, щільні графіки випуску друкованих ЗМІ, в інформаційному запиті може бути обумовлена необхідність оперативного опрацювання питання і надання відповідної інформації.

6.1.5. Офіційна інформація, надана на запити апеляційним судом Тернопільської області , може оприлюднюватися без перевірки. Суд надає ЗМІ лише перевірені дані.

6.2. Термін розгляду інформаційного запиту

6.2.1. Протягом десяти календарних днів апеляційний суд Тернопільської області повідомляє запитувачу про те, що його запит підлягає задоволенню або що інформація/документ не підлягає наданню для ознайомлення.

6.2.2. Задоволення запиту, зокрема і про надання інформації в письмовій формі, здійснюється протягом місяця, якщо інше не передбачено законом.

6.3.Особливості надання інформації в кримінальному процесі

6.3.1. У контексті кримінального процесу, що становить суспільний інтерес, або іншого процесу, який привертає широку увагу громадськості, суд надає інформацію засобам масової інформації про різні процесуальні етапи руху справи тією мірою, в якій це не шкодить або не затримує чи не заважає відправленню правосуддя.

6.3.2. У межах кримінального процесу суд та працівники суду утримуються від оприлюднення інформації, що може зашкодити справедливості судового розгляду.

6.3.3. Інформація про судовий процес, що триває, передається або поширюється через засоби масової інформації лише тоді, коли це не порушує презумпції невинуватості обвинуваченого у вчиненні злочину або підсудного.

6.3.4. Інформація про особу свідка розголошенню не підлягає, крім випадків, коли свідок дав на це свою попередню згоду, ідентифікація свідка зачіпає суспільний інтерес чи покази свідком були надані у відкритому засіданні. Інформація про свідка за жодних умов не розголошується, якщо це пов´язане із загрозою для його життя чи безпеки, і журналісти належним чином про це поінформовані.

6.3.5. При наданні інформації про обвинувачених, підсудних чи засуджених, а також про інших учасників кримінального процесу, має дотримуватись їхнє право на захист недоторканності. Особливий захист забезпечується неповнолітнім або обмежено дієздатним особам, які є учасниками процесу. В тому числі потерпілим, обвинуваченим, підсудним та засудженим. У всіх випадках особлива увага приділяється тим негативним наслідкам, які може для цих осіб мати розкриття інформації, що дозволяє їх ідентифікувати.

VII. Доступ журналістів до судових рішень, матеріалів судового процесу і архівів суду

7.1.Загальні положення.

7.1.1. Доступ журналістів до судових рішень і матеріалів судового процесу забезпечується через:

- присутність журналіста під час розгляду справи в суді та /або під час проголошення судового рішення;

- оприлюднення судових рішень у мережі Інтернет ;

- публікацію текстів судових рішень в друкованих засобах масової інформації.

7.2. Присутність журналістів у залі судового засідання під час проголошення судового рішення.

7.2.1. Журналісти та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право відкрито робити письмові нотатки.

7.2.2. Публічно проголошені судові рішення можуть бути відтворені без обмежень. Використання в ЗМІ повного тексту рішення або його фрагментів, без редагування, що змінює його зміст, можливе лише з посиланням на присутність при його проголошенні.

7.2.3. Кримінальний процес. Вирок у кримінальній справі, навіть за умови розгляду справи в закритому судовому засіданні, проголошується публічно головуючим.

7.2.4. Цивільний процес. Судове рішення проголошується прилюдно негайно після закінчення судового розгляду, за винятком випадків, коли судовий розгляд проводився у закритому судовому засіданні. Рішення проголошується повністю, хоча у випадках складності справи та відкладення у зв´язку з цим виготовлення рішення в повному обсязі проголошується лише його вступна та резолютивна частина. При проголошенні у судовому засіданні лише вступної та резолютивної частини судового рішення суд повідомляє осіб, що є учасниками розгляду, про дату, з часу якої вони зможуть ознайомитися з повним текстом рішення.

7.3. Забезпечення доступу до матеріалів справи.

7.3.1. За клопотанням журналіста і при наявності обґрунтованого суспільного інтересу щодо такої інформації голова суду може дозволити доступ до матеріалів архівних судових справ. Зразок форми запиту додається до цього Положення і розміщується на веб-сайті апеляційного суду Тернопільської області.

7.3.2. Під час прийняття рішення за такою заявою суд має враховувати загальні принципи відкритості інформації та принципу публічного оголошення рішення, особливо за наявності суспільної потреби в її отриманні.

VIII Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису

8.1. Учасники процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої.

8.2. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням як стаціонарної (не пересувної), так і пересувної апаратури, а також трансляція (повна чи часткова) судового засідання по радіо і телебаченню допускаються лише на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, але обов´язково з урахуванням інтересів правосуддя, суспільної значимості справи і права громадян бути поінформованим про хід судового процесу. Ці дії можуть здійснюватися на підставі ухвали суду з визначених судом місць або умов (наприклад, не вести зйомку під час допиту свідків або не транслювати зображення конкретного учасника процесу з огляду на його заперечення) та тривалості (наприклад, через 20 хвилин від початку процесу протягом 15-20 хвилин) роботи камери в залі судового засідання.

8.3. Подібні зйомки можуть бути дозволені лише в тому разі, коли вони не створюють небезпеки впливу на потерпілих, свідків, учасників судового розгляду, народних засідателів, присяжних або суддів.

8.4. Журналісти та представники ЗМІ, які планують проводити в залі судового засідання фото- і кінозйомку, теле-, відео-, звукозапис із застосуванням різних типів апаратури, а також транслювати судові засідання по радіо і телебаченню, повинні завчасно (за 3 дні) надати головуючому судді у справі письмовий запит про такі наміри. Форма запиту (як зразок) додається до цього Положення і розміщується на веб-сайті апеляційного суду Тернопільської області.

8.5. Головуючий суддя у справі ставить на обговорення учасників процесу заяву/клопотання про можливість проведення зйомки і приймає рішення про надання дозволу або про відмову в наданні дозволу, навівши підстави прийняття такого рішення.

8.6. Приймаючи рішення про надання дозволу, суддя визначає, зокрема, місце розташування в залі знімальної апаратури, а також осіб, які її використовують. Особи, які проводять зйомку та запис, повинні залишатися на визначених місцях до того моменту, як суддя покине зал судового засідання, якщо інше не узгоджено з головуючим у справі. Фотографам, операторам та іншим особам забороняється пересуватися по залу судового засідання під час слухання справи.

8.7. Особи, на яких покладено функції взаємодії зі ЗМІ (прес-секретар апеляційного суду Тернопільської області) сприяють виконанню рішення судді і допомагають розташуватись журналістам, а також координують дії інших осіб, які здійснюють запис та зйомку, в залі судового засідання.

 

Голова апеляційного суду Тернопільської області

Гірський Б. О.Керівник апарату апеляційного суду Тернопільської області

Базан О.Р.